Biografija

Prof. dr sci. med. Daliborka Tadić, specijalista neurologije, cjelokupni stručni i naučni angažman posvetila je neurologiji. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci je diplomirala, specijalizovala neurologiju, magistrirala na temu „Kvalitet života oboljelih od multiple skleroze u Republici Srpskoj” i doktorirala na temu „Prevalencija vaskularnih komorbiditeta u multiploj sklerozi; povezanost sa onesposobljenošću bolesnika“.

Na Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu završila je edukaciju iz oblasti kvalitativne analize imunoglubina likvora i izoelektričnog fokusiranja likvora na agarozi sa imunofiksacijom i bojenjem imunoperoksidazom. Na Vojnomedicinskoj akademiji Republike Srbije u Beogradu završila je edukaciju iz oblasti multimodalnih evociranih potencijala. Radi kao specijalista neurologije na Klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjoj Luci. Vanredni profesor je na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Autorka je brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti neurologije objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Autorka je naučne monografije “Multipla skleroza i komorbiditeti“. Članica je Društva doktora medicine Republike Srpske, Udruženja neurologa Republike Srpske i Komore doktora medicine Republike Srpske, a počasna je članica Udruženja multiple skleroze Republike Srpske.