Biografija

Dr sci. Marinko Domuzin je rođen 01.02.1963. godine u Glamoču, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet je završio u Banjoj Luci, a specijalizaciju iz ortopedije u Beogradu 1999. Tokom specijalizacije je završio i Jugoslovensku školu ultrazvuka u IOHB Banjica Beograd 1999. godine. Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci 2008. godine, a magistarski rad pod naslovom „Učestalost, dijagnostika i liječenje razvojnog poremećaja kuka u Klinici za ortopediju i traumatologiju u petogodišnjem periodu“ odbranio je 24.02.2012. godine. na MF Banja Luka.

Zaposlen je u Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC Banja Luka. Nakon završetka specijalizacije bio je na edukacijama u više evropskih centara, a sa radovima učestvovao na nacionalnim kongresima susjednih zemalja. Tokom 2004. godine završio je Internacionalnu školu ultrazvuka pod mentorstvom Prof. dr Rajnera Grafa i stekao internacionalni sertifikat ultrazvučne dijagnostike (Certificate Algemeines und Orthopädisches Landeskrankenhaus Stolzalpe). Tokom 2007. godine boravio u Parizu u Clinique des Lilas zbog edukacije minimalno invazivne hirurgije kuka, a naredne godine učestvovao na EFORT Congress-u Nici.

U toku 2009. godine bio na edukaciji u Ruskom naučnom centru Ilizarov u Kurganu i dobio Certificate Ilizarov Scientific for „Restorative Traumatologi and Orthopedics“. Krajem 2010. godine pohađao je međunarodni tečaj AO traume u Beogradu, a naredne 2011.godine tečaj artroskopije koljena u Banjoj Luci. Tokom 2017 godine bio predavač škole ultrazvuka muskuloskeletnog sistema u ZZMR „Dr Miroslav Zotović“ pod pokroviteljstvom Komore DMRS i Medicinskog fakulteta Banja Luka, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Liječenje pseudoartroza potkoljenice otvorenom ili zatvorenom kompresiono-distrakcionom metodom po Ilizarovu“ odbranio 20.12.2017 .godine. na MF Banja Luka.

Učestvovao je u pisanju više stručnih i naučnih radova i bio aktivni učesnik na više naučnih skupova te nacionalnih kongresa ortopeda Srbije, Makedonije i Hrvatske sa radovima na Prvom i Trećem kongresu doktora medicine RS.

Govori ruski i služi se engleskim jezikom. Oženjen je i ima dvije kćerke.