Biografija

Prof. dr Aleksandra Marković je rođena u Jajcu. Osnovnu školu završila je u Šipovu, a srednju
Medicinsku školu u Sarajevu kao maturant generacije. Nakon završetka Medicinskog fakulteta u
Beogradu 1993. godine stiče zvanje doktora medicine. Zaposlena je u Klinici za unutrašnje
bolesti, Odjeljenje endokrinologije sa opštom internom medicinom u Banjoj Luci. Angažovana
je u zvanju vanrednog profesora na Katredri za internu medicine na Medicinskom fakultetu u
Banjoj Luci i na Medicinskom fakultetu u Foči.

Prvo radno iskustvo stiče u Vojno-medicinskom centru u Banjoj Luci kao ljekar opšte prakse u
Jedinici hitne medicinske pomoći. U Medicinskoj elektronici Banja Luka zapošljava se 1995.
godine gdje radi do 2006. godine kao specijalista interne medicine. Nakon toga se zapošljava na
Klinici za unutrašnje bolesti, Odjeljenje endokrinologije sa opštom internom medicinom, Banja
Luka, gdje i danas radi kao specijalista interne medicine i subspecijalista endokrinologije.
Godine 2003. polaganjem specijalističkog ispita okončava specijalizaciju iz interne medicine i
stiče zvanje specijaliste interne medicine. Subspecijalizaciju iz endokrinologije započinje
2006/2007. godine u Institutu za endokrinologiju, Klinički centar Srbije, a subspecijalistički ispit
polaže u januaru 2008. godine sa ocjenom deset. Iste godine je odbranila i rad uže specijalizacije
pod nazivom „Ispitivanje brzine nastajanja sekundarnog neuspjeha različitih peroralnih sredstava
u liječenju tipa 2 diabetes mellitusa“ pod mentorstvom prof. dr Bože Trbojevića, Medicinski
fakultet u Beogradu i tako stekla zvanje subspecijaliste endokrinologije.

U periodu mart–juni 2004. završava edukaciju iz oblasti ultrazvučne dijagnostike mekih tkiva (
štitna žlijezda) i abdomena u Klinici za gastroenterohepatologiju, Klinički centar Srbije,
Beograd, pod mentorstvom prof. dr Mirjane Perišić.

Odbranom magistarskog rada 2009. pod nazivom „Ispitivanje uzroka sekundarnog neuspjeha
peroralne terapije u bolesnika sa tipom 2 diabetes mellitusa“ a pod mentorstvom prof. dr
Predraga Đorđevića, Medicinski fakultet u Beogradu, stiče zvanje magistra medicinskih nauka.

Od februara do maja 2009. pohađa i kompletira edukaciju iz oblasti endokrinih i neuroendokrinih
tumora u Institutu za endorinologiju, Centar za neuroendokrine tumore, Klinički centar Srbije,
pod mentorstvom prof. dr Svetozara Damjanovića.

Doktorsku disertaciju odbranila je 6.12.2013. pod nazivom „Uticaj kratkotrajne monoinsulinske i
kombinovane terapije na insulinosekretornu funkciju u bolesnika sa tipom 2 diabetes mellitusa i
sekundarnim neuspjehom oralne terapije“ pod mentorstvom prof. Bože Trbojevića, Klinički
centar Srbije i tako stekla zvanje doktora medicinskih nauka.

Od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, dodijeljeno joj je i počasno
zvanje Primarijus, za dugogodišnji rad i doprinos na polju medicine.
Dugogodišnje iskustvo u radu sa studentima stekla je radeći na Katedri za internu medicinu
Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci. Prvo, radeći u zvanju asistenta od 2006. godine, zatim
višeg asistenta od 2010. godine, preko docenta od 2015. godine i vanrednog profesora od 2020.
godine. Izgradila je didaktičko–metodološke karakteristike predavača za studente svih studijskih
odsjeka na Medicinskim fakultetima u Banjoj Luci i u Foči.

Učestvovala je u pisanju mnogih naučnih i stručnih radova i bila aktivni učesnik mnogih naučnih
i stručnih skupova kako u zemlji tako i u inostranstvu. Autor je monografije „ Savremena terapija
dijabetesa tipa 2“, izdavač Medickinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci.

Član je Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske; zatim European society of
endocrinology ̶ ESE; Društva doktora medicine Republike Srpske i Član Komore doktora
medicine Republike Srpske.